Sobre nós
Para os efectos do disposto no Regulamento (UE) 2016/679, do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, ASOCIACIÓN AMIGOS DO CAMIÑO XACOBEO DE SAN ROSENDO E DA RAINHA SANTA con NIF G42836270 informa aos usuarios de que os seus datos persoais serán tratados coa finalidade de proporcionar os servizos solicitados e enviarlle información sobre a nosa empresa que poida ser do seu interese.
O noso enderezo web é: https://caminodesanrosendo.org
Envío e rexistro de datos de carácter persoais
O envío de datos persoais é obrigatorio para contactar e recibir información sobre os servizos prestados por ASOCIACIÓN AMIGOS DO CAMIÑO XACOBEO DE SAN ROSENDO E DA RAINHA SANTA. Do mesmo xeito, non proporcionar os datos persoais solicitados ou non aceptar esta política de protección de datos significa que é imposible subscribirse, rexistrarse ou recibir información destes servizos.
Cando os datos persoais se obteñan da persoa afectada a través de redes de comunicacións electrónicas ou no marco da prestación dun servizo da sociedade da información, así como naqueles outros casos expresamente establecidos pola lei ou cando así o autorice a Axencia Española de Protección de Datos, a persoa responsable do tratamento pode cumprir co deber de información establecido no artigo 13 do Regulamento (UE) 2016/679 proporcionando ao afectado polo menos a seguinte información básica:
a) A identidade do responsable do tratamento e do seu representante, se é o caso.
b) A finalidade do tratamento.
c) A forma en que a persoa afectada pode exercer os dereitos establecidos nos artigos 15 a 22 do Regulamento (UE) 2016/679.
Non obstante, as persoas responsables e responsables do tratamento ou, no seu caso, os seus representantes deberán levar un rexistro das actividades de tratamento a que se refire o artigo 30 do Regulamento (UE) 2016/679, a non ser que a empresa ou organización ocupe menos de 250 persoas. coa excepción de que o tratamento realizado pode supoñer un risco para os dereitos e liberdades das persoas interesadas, non é ocasional ou inclúe categorías especiais de datos persoais indicados no artigo 9, parágrafo 1 ou datos persoais relacionados con condenas e delitos penais. a que se refire o artigo 10 do Regulamento (UE) 2016/679.
Finalmente, o artigo 5.1.f) do Regulamento (UE) 2016/679 determina a necesidade de establecer as garantías de seguridade adecuadas contra o tratamento non autorizado ou ilegal, contra a perda de datos persoais, a destrución ou os danos accidentais. Isto implica o establecemento de medidas técnicas e organizativas destinadas a garantir a integridade e confidencialidade dos datos persoais e a posibilidade (artigo 5.2) de demostrar que se levaron a cabo estas medidas (responsabilidade proactiva).
Exactitude e veracidade dos datos facilitados
Os usuarios garanten e responden, en calquera caso, á exactitude, validez e autenticidade dos datos persoais facilitados e comprométense a mantelos debidamente actualizados. O usuario comprométese a proporcionar información completa e correcta no formulario de rexistro ou subscrición.
ASOASOCIACIÓN AMIGOS DO CAMIÑO XACOBEO DE SAN ROSENDO E DA RAINHA SANTA non se fai responsable da veracidade da información que non é de creación propia e da que se indica outra fonte, para a que non asume ningunha responsabilidade polos hipotéticos danos que poidan derivarse do uso desta información. ASOCIACIÓN AMIGOS DO CAMIÑO XACOBEO DE SAN ROSENDO E DA RAINHA SANTA queda exonerada de responsabilidade por calquera dano ou dano que o usuario poida sufrir como consecuencia de erros, defectos ou omisións, na información subministrada por ASOCIACIÓN AMIGOS DO CAMIÑO XACOBEO DE SAN ROSENDO E DA RAINHA SANTA sempre que proceda de fontes distintas da ASOCIACIÓN AMIGOS DO CAMIÑO XACOBEO DE SAN ROSENDO E DA RAINHA SANTA
Cesión de datos a terceiros
ASOCIACIÓN AMIGOS DO CAMIÑO XACOBEO DE SAN ROSENDO E DA RAINHA SANTA non transferirá datos persoais a terceiros. Non obstante, no caso de ser transferido a un terceiro, produciríase información previa solicitando o consentimento expreso do afectado segundo o artigo 4.11 do Regulamento (UE) 2016/679.
Conservación dos datos
En calquera caso, o tempo de conservación será o indispensable, tendo que manter como mínimo:
4 anos: Lei de infraccións e sancións na orde social (obrigas en materia de afiliación, alta, cancelación, cotización, pagamento de salarios …); Artes. 66 e seguintes Dereito xeral tributario (libros contables …)
5 anos: Art. 1964 Código Civil (accións persoais sen prazo especial)
6 anos: Art. 30 Código mercantil (libros contables, facturas …)
10 anos: artigo 25 Lei de prevención do branqueo de capitais e do financiamento do terrorismo.
Exercicio dos dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidade e oposición
Pode dirixir as súas comunicacións e exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidade e oposición a través de correo postal en ASOCIACIÓN AMIGOS DO CAMIÑO XACOBEO DE SAN ROSENDO E DA RAINHA SANTA, Praza Maior, 1, 32800, Celanova ou por correo electrónico: info@caminodesanrosendo.org xunto con probas válidas na lei, como unha fotocopia do D.N.I. e indicando no asunto "PROTECCIÓN DE DATOS".
Aceptación e consentimento
O usuario declara ter sido informado das condicións de protección de datos de carácter persoal, aceptando e consentindo o tratamento dos mesmos por parte de ASOCIACIÓN AMIGOS DO CAMIÑO XACOBEO DE SAN ROSENDO E DA RAINHA SANTA, na forma e para os fins indicados nesta Política de protección de información persoal.
Cambios nesta política de privacidade
ASOCIACIÓN AMIGOS DO CAMIÑO XACOBEO DE SAN ROSENDO E DA RAINHA SANTA resérvase o dereito de modificar esta política para adaptala á nova lexislación ou xurisprudencia, así como ás prácticas da industria. Nestes casos, ASOCIACIÓN AMIGOS DO CAMIÑO XACOBEO DE SAN ROSENDO E DA RAINHA SANTA anunciará nesta páxina os cambios introducidos cunha anticipación razoable á súa implementación.